Westmeijer Finacial Planning

Algemene voorwaarden Westmeijer Financial Planning

Artikel 1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 Toepasselijkheid

lid 1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle door WFP gedane offertes, algemene aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
lid 2 Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd.
lid 3 Toepasselijkheid van een eventuele inkoop - of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Algemene aanbiedingen en aanvangwerkzaamheden

lid 1 WFP vangt eerst de werkzaamheden aan nadat de door WFP aan de opdrachtgever verzonden of voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door WFP is ontvangen.
lid 2 Opdrachtgever zal WFP steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
lid 3 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gege¬vens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WFP staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WFP in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daard¬oor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in reke¬ning te brengen.
Lid 4 Alle geoffreerde / overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeldt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

lid 1 WFP zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De opdracht dient gezien te worden als een inspan¬ningsverplichting van opdrachtnemer.
lid 2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd. Indien het noodzakelijk is om als gevolmachtigde in overleg te treden met opdrachtgever c.q. volmachtgever(s) en deze is/zijn niet tijdig bereikbaar, zal WFP niet aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die daar eventueel uit voort vloeit.
lid 3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, zonder hiervan de opdrachtgever in kennis te stellen. Indien en voorzover sprake is van een bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, is deze termijn niet bindend en wordt deze termijn door WFP in redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van deze termijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van WFP.

Artikel 5 Betaling

Betaling door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen te geschieden, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van storting op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever zonder nadere sommatie tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand.

Artikel 6 Verbod op verveelvoudiging en / of openbaarmaking

lid 1 Alle rechten betreffende intellectuele / auteursrechtop alle krachtens de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde rapporten en overige producten van WFP berusten uitsluitend bij WFP. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedeelten en/of uittreksels van rapporten en adviezen van WFP te verveelvoudigen en over te dragen aan derden. Voorts is het opdrachtgever niet toegestaan aan derden de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de rapporten en overige producten die WFP aan opdrachtgever overhandigd heeft.
lid 2 Bij overtreding van het verbod als hierboven vermeld behoudt WFP zich het recht voor schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Exoneratiebeding :

De aansprakelijkheid van WFP voor alle directe schade van de opdrachtgever, verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming door WFP in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het honorarium welke in rekening is gebracht.
WFP is niet aansprakelijk voor de fiscale en of juridische informatie die zij verstrekt en alle indirecte schade die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.
WFP heeft te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken.
De opdrachtgever vrijwaart WFP tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

Artikel 8 Reclame

Opdrachtgever dient reclame omtrent de uitvoering van de overeenkomst en/of de nota binnen 30 dagen na de (verzend) datum van de informatie en/of de nota aan WFP kenbaar maken, ter attentie van de directeur van WFP. Laatstgenoemde zal daarop schriftelijk reageren.

Artikel 9 Geheimhouding

WFP verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Artikel 10 Geschillen

Op alle offertes van WFP en op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en WFP is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, die tussen partijen ontstaan (opdrachtgever en WFP) naar aanleiding van de offerte en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij de wet anders voorschrijft.

Disclaimer